De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades:

D’acord amb l’establert a la normativa vigent en protecció de dades, el CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA li informa que les dades personals de totes les persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractades per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web, per correu electrònic o instància, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

Així mateix, posem a la seva disposició la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres.

Identitat del Responsable del Tractament:

CONSELL COMARCAL ANOIA
CIF P5800006H
Domicili: Plaça Sant Miquel, 5 Igualada, CP 08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93.805.15.85
Fax 93.805.06.11
E-mail consell.anoia@anoia.cat

Dades del Delegat de Protecció de Dades:

E-mail: dpd@anoia.cat
Tel. +34 93.805.15.85
Direcció postal: Plaça Sant Miquel, 5 Igualada, CP 08700 Igualada (Barcelona)

Finalitat i temps de conservació de les dades

Gestionar les dades de les persones que es registren a la pàgina web del Consell Comarcal de l’Anoia.

Gestionar les dades a les quals el Consell Comarcal accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud i, si s’escau, enviar comunicacions.

Gestionar les sol·licituds d’inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis.

Si està subscrit al nostre newsletter: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el servei de comunicacions del CONSELL COMARCAL.

Quant a la Formació: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les dades dels usuaris i intervinents en els cursos.

Si manté una relació contractual amb el CONSELL COMARCAL: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió comptable, econòmica i financera.

En cas que no es trobi dins dels col·lectius anteriors, però es posa en contacte amb el CONSELL COMARCAL: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les persones de contacte del Consell.

Si és seguidor del nostre compte de Twitter, li informem que no tenim el control de les dades que ha pogut proporcionar a Twitter, i la seva condició de “seguidor” únicament servirà perquè pugui rebre els tuits publicats pe CONSELL COMARCAL, per la qual cosa les seves dades igualment estan sota l’empara la transferència internacional de dades garantida per l’escut de privacitat entre EU i EEUU.

En qualsevol cas, les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en el seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.

En el moment que la persona usuària trameti la seva baixa de qualsevol dels serveis informatius que ofereix el Consell Comarcal, les seves dades seran eliminades.

També es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.

Legitimació per al tractament de les dades 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim, mitjançant el seu consentiment.

El CONSELL COMARCAL prèvia l’obtenció del seu consentiment, únicament li demanarà que ens proporcioni les dades que siguin necessàries i per tant, qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades 

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, inclosos per mitjà de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment, excepte en el supòsit d’habilitació normativa al respecte.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

El CONSELL COMARCAL podrà utilitzar plataformes de terceres entitats que ens prestin serveis per l’enviament de formularis en el compliment de les seves funcions. En aquest cas, en cas d’omplir un formulari a través del servei de Google Inc, o de Zoho, li informem que suposa una transferència internacional de dades que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, tant per estar adherits a l’Escut de Privacitat, i que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list, com per mantenir un contracte subscrit que ofereixen les garanties establertes a les Decisions de la Comissió Europea.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si al CONSELL COMARCAL estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades o directament a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, http://apdcat.gencat.cat, carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a. CP 08008 Barcelona.

Mesures de Seguretat

El CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.


Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través dels formularis d’aquesta pàgina web, s’ha d’acceptar la política de privacitat i les condicions d’us de la mateixa per tal de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

FAQS

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis?

No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el CONSELL COMARCAL ANOIA no pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, el CONSELL COMARCAL ANOIA quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats.

Les dades personals que la persona usuària facilita al CONSELL COMARCAL ANOIA han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors

Quant als menors d’edat?

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals al CONSELL COMARCAL ANOIA sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.

En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, el CONSELL COMARCAL ANOIA es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d’identitat equivalent i, si s’escau, l’autorització del pare/mare o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Xarxes Socials?

El CONSELL COMARCAL ANOIA disposa de perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram  amb la finalitat de publicar i difondre  els serveis que presta i  les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d’atenció i interacció social.

Podeu consultar la política de privacitat de les xarxes socials en el següent enllaç: www.anoia.cat.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE
Copyright © Consell Comarcal de l'Anoia - Pacte d'acció social i econòmica de l'Anoia
Avis legal
Politica de privacitat